POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu portalu dialog.roche.com (dalej jako „Portal”). Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających Portalu.

Administrator

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników (dalej jako „Dane Osobowe”), jest Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej, 02-672 Warszawa, Polska (dalej jako „Administrator”).

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), którym jest Maciej Byczkowski. Wszystkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. należy kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: dia.daneosobowe@roche.com.

Przetwarzane dane

Przetwarzane przez Administratora Dane Osobowe obejmują:

 • w przypadku Użytkowników korzystających z Portalu bez logowania: adres IP
 • w przypadku Zarejestrowanych Użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, stanowisko, miejsce pracy, numer prawa wykonywania zawodu (jeżeli dotyczy), login i hasło Zarejestrowanego Użytkownika, adres IP.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest:

 1. zawarcie i realizacja umowy umożliwiającej korzystanie Portalu oraz usług świadczonych za pośrednictwem Portalu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – dalej jako „RODO”;
 2. administrowanie indywidualnym kontem dla Zarejestrowanego Użytkownika, które umożliwia korzystanie z usług świadczonych na rzecz Klienta w ramach Portalu, w zakresie wynikającym z nadanego dostępu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. zapewnienie bezpieczeństwa świadczenia usług (w tym sprawdzanie, czy nie doszło do nieuprawnionego logowania) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie prawidłowego oraz bezpiecznego działania usługi;
 4. dostosowanie Portalu do indywidualnych ustawień Użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez Użytkownika danych związanych z korzystaniem z Portalu, jak również prowadzenie analiz statystycznych ruchu na Portalu oraz dotyczących Użytkowników odwiedzających stronę na potrzeby Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadnionym interesem administratora jest weryfikacja sprawności działania Portalu oraz zainteresowania poszczególnymi modułami Portalu w celu umożliwienia poprawy jego funkcjonowania;
 5. ewentualnie dochodzenie roszczeń związanych z umową zawartą z Klientem na usługi świadczone w ramach Portalu lub dochodzenie roszczeń związanych z prowadzeniem indywidualnego konta dla Zarejestrowanego Użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń;
 6. rozpatrywanie zgłoszonych reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 7. marketing produktów lub usług, w tym w szczególności wysyłanie materiałów informacyjnych i marketingowych oraz prowadzenie badań rynkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie własnych działań marketingowych.
 8. przesyłanie informacji handlowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz tzw. automatycznych systemów wywołujących, drogą elektroniczną, na podany adres e-mail lub drogą telefoniczną, poprzez kontakt konsultanta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych będą upoważnieni do przetwarzania danych pracownicy Administratora danych, a także podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora, w tym m.in.: świadczące usługi w zakresie obsługi systemów informatycznych wykorzystywanych na potrzeby realizacji umowy, zewnętrzne archiwa dokumentacji, doradztwo prawne oraz podmioty, którym zlecono dochodzenie roszczeń, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Okres przechowywania danych

Dane Osobowe, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub do momentu usunięcia indywidualnego konta użytkownika. Dane przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług, dostosowania Portalu do indywidualnych ustawień Użytkownika oraz zapamiętania wprowadzanych przez Użytkownika danych związanych z korzystaniem z Portalu, jak również prowadzenia analiz statystycznych ruchu na Portalu oraz dotyczących Użytkowników odwiedzających stronę na potrzeby Administratora, rozpatrywania zgłoszonych reklamacji lub dochodzenia lub odpierania roszczeń będą przetwarzane przez cały czas realizacji umowy z Klientem, a po jej zakończeniu przez czas związany wygaśnięciem roszczeń związanych z umową.

Zasady gromadzenia danych

Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie brak danych może uniemożliwić rejestrację w Portalu i korzystanie z jego poszczególnych funkcjonalności.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw:

 1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
 2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”), przy czym Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa,
 3. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
 4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania Danych Osobowych, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem z prawa do wycofania zgody,
 5. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych w oparciu o przesłankę określoną w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 6. prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: dia.daneosobowe@roche.com lub pod numer telefonu 22 4815555. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: dia.daneosobowe@roche.com. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.