REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu dialog.roche.com (dalej: „Portal”), w tym zakładania i korzystania z indywidualnego konta użytkownika, oraz opis usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.

Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

 1. DEFINICJE
 • Portal – portal internetowy dostępny pod adresem www.dialog.roche.com.
 • RDP – Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 28, 02-672, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000132695, NIP: 527-23-22-068, kapitał zakładowy 8 000 000 zł.
 • Klient podmiot związany z RDP relacją biznesową (np. szpital), któremu przyznano dostęp do wybranych lub wszystkich funkcjonalności Portalu.
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna, korzystająca z Portalu.
 • Zarejestrowany Użytkownik – wyznaczony przez Klienta Użytkownik związany z danym Klientem (np. kierownik laboratorium, pracownik księgowości lub osoba zarządzająca placówką medyczną), który w ramach dostępu do Portalu przyznanego Klientowi, posiada aktywne indywidualne konto Użytkownika, ma dostęp do treści umieszczanych na Portalu i jest uprawniony do pełnego korzystania ze świadczonych za pośrednictwem Portalu Usług.
 • Usługi – usługi świadczone za pośrednictwem Portalu, określone w pkt. 3 niniejszego Regulaminu.
 • Materiały – materiały edukacyjne (w tym szkolenia on-line), informacyjne, handlowe i marketingowe udostępniane Użytkownikom za pośrednictwem Portalu. Materiały, do których Użytkownik otrzymuje dostęp, mogą być personalizowane pod kątem zainteresowań Użytkownika wynikających z nadanych Użytkownikowi uprawnień, zależnych w szczególności od zajmowanego przez Użytkownika stanowiska i dostępu do określonych modeli analizatorów Roche w miejscu pracy.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Portalu wraz z Polityką prywatności.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Portal udostępniany jest Użytkownikom przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 2. Portal zawiera informacje o produktach i usługach RDP. RDP dokłada wszelkich starań, aby umieszczone w Portalu informacje były ścisłe i uzupełniane na bieżąco, niemniej jednak nie jest możliwe zagwarantowanie, że wszystkie informacje są kompletne i prawidłowe. RDP nie ponosi odpowiedzialności za następstwa korzystania z Portalu oraz jego zawartości. RDP nie ponosi odpowiedzialności za informacje zamieszczone w Portalu bez jej zgody lub przez nią nieopracowywane.
 3. Żadna informacja zamieszczona w Portalu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 4. Żadna informacja zamieszczona w Portalu nie powinna być traktowana jako porada medyczna.
 1. USŁUGI
 1. Za pośrednictwem Portalu Użytkownikom świadczone są usługi pozwalające na wymianę treści informacyjnych i handlowych. Usługi świadczone w ramach Portalu obejmują w szczególności:
 1. utrzymywanie i dostęp do indywidualnego konta dla Zarejestrowanych Użytkowników;
 2. dostęp do modułów, w szczególności: eLabDoc, Order Tracking, CDC (Cobas Development Channel), eCommerce, TiqCon, PPx, Customer Statement, opisane szczegółowo w ust. 3.2.-3.9. poniżej.
 1. Zakres świadczonych na rzecz poszczególnych Użytkowników usług, a tym samym dostępność określonych modułów Portalu, może być zróżnicowany i zależny od statusu Użytkownika (szerszy dostęp do usług przysługuje Zarejestrowanym Użytkownikom).
 2. eLabDoc. Moduł eLabDoc w podstawowej wersji dostępny jest dla każdego, w tym niezarejestrowanego, Użytkownika Portalu, a w wersji rozszerzonej wyłącznie dla Zarejestrowanych Użytkowników z dostępem do rozszerzonej wersji modułu, po kliknięciu odpowiedniego pola na ekranie głównym. W wersji podstawowej moduł eLabDoc umożliwia dostęp do instrukcji obsługi produktów znajdujących się w portfolio RDP i umożliwia wyszukiwanie odpowiednich dokumentów po numerze katalogowym, numerze serii lub nazwie produktu (karty charakterystyk, instrukcje obsługi, certyfikaty)
 3. Order Tracking. Moduł Order Tracking dostępny jest dla Zarejestrowanych Użytkowników z nadanym dostępem do modułu, po kliknięciu odpowiedniego pola na ekranie głównym. Moduł Order Tracking umożliwia Zarejestrowanemu Użytkownikowi śledzenie i zarządzanie informacjami o statusie zamówień, zrealizowanych dostawach i wystawionych fakturach.
 4. eCommerce. Moduł eCommerce dostępny jest dla Zarejestrowanych Użytkowników z nadanym dostępem do modułu, po kliknięciu odpowiedniego pola na ekranie głównym. Moduł eCommerce umożliwia Zarejestrowanemu Użytkownikowi składanie zamówień na produkty z portfolio RDP on-line.
 5. Customer Statement. Moduł Customer Statement dostępny jest dla Zarejestrowanych Użytkowników z nadanym dostępem do modułu, po kliknięciu odpowiedniego pola na ekranie głównym. Moduł Customer Statement umożliwia Zarejestrowanemu Użytkownikowi bezpośredni dostęp do miesięcznych danych finansowych.
 6. CDC (Closed Development Channel). Moduł CDC dostępny jest dla Zarejestrowanych Użytkowników z nadanym dostępem do modułu, po kliknięciu odpowiedniego pola na ekranie głównym. Moduł CDC przeznaczony jest dla Klientów, którzy planują wykorzystywać lub wykorzystują w analizatorach marki Roche odczynniki innych producentów i umożliwia wykorzystanie tzw. wolnych kanałów.
 7. TiqCon. Moduł TiqCon dostępny jest dla Zarejestrowanych Użytkowników z nadanym dostępem do modułu, którzy dodatkowo zawarli z RDP umowę na realizację usługi TiqCon. Moduł umożliwia dostęp do systemu kontroli jakości TiqCon, będącego bazą danych/aplikacją sieciową umożliwiającą laboratorium przeprowadzenie statystycznej/graficznej oceny danych kontroli jakości (QC) wygenerowanych za pomocą analizatorów chemii klinicznej i analizatorów immunochemicznych. Pochodzące z systemów analitycznych zarejestrowanych laboratoriów wyniki są przekazywane do TiqCon, a następnie przetwarzane i udostępniane Klientom w postaci wykresów, tabeli i raportów.
 8. Multichannel. Moduł Multichannel dostępny jest dla Zarejestrowanych Użytkowników z dostępem do modułu, po kliknięciu odpowiedniego pola na ekranie głównym. Moduł Multichannel umożliwia Zarejestrowanym Użytkownikom Klientów, którym na podstawie zawartej z RDP umowy RDP świadczy usługi serwisowania sprzętu, zgłaszanie awarii sprzętu on-line (bezpośrednio przez Portal lub w aplikacji mobilnej).

 • REJESTRACJA I INDYWIDUALNE KONTO UŻYTKOWNIKA
 1. Korzystanie z Usług w ramach przyznanej przez RDP puli stanowisk indywidualnych wymaga wcześniejszej rejestracji polegającej na założeniu indywidualnego konta Użytkownika.
 2. Rejestracji każda wyznaczona przez Klienta osoba dokonuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego Klientowi po pomyślnym przyznaniu przez RDP subskrypcji, który wymaga podania następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, stanowisko, numer prawa wykonywania zawodu (jeżeli dotyczy), zaakceptowanie Regulaminu i Polityki prywatności oraz potwierdzenie faktu rejestracji poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego otrzymanego na podany adres e-mail. W przypadku podania nieprawdziwych danych lub w przypadku braku uprawnień wymaganych do założenia indywidualnego konta Użytkownika, RDP uprawniona jest do zaniechania utworzenia indywidualnego konta Użytkownika.
 3. Rejestracja jest dobrowolna. Rejestrując się, każdy Użytkownik ma obowiązek podania zgodnych z prawdą informacji.
 4. Wraz z potwierdzeniem utworzenia indywidualnego konta Użytkownika przydzielany jest identyfikator oraz hasło dostępu, które powinno być przez Użytkownika zmienione przy pierwszym logowaniu do Portalu.
 5. Po prawidłowo przeprowadzonej rejestracji indywidualne konto Użytkownika jest aktywne i umożliwia korzystanie z usług dostępnych dla Zarejestrowanych Użytkowników w zakresie wynikającym z przyznanych uprawnień.
 6. Zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest do zachowania swojego loginu i hasła w poufności. RDP nie odpowiada za szkody poniesione przez Klienta lub Zarejestrowanego Użytkownika wynikające z udostępniania przez Zarejestrowanego Użytkownika swojego konta, w tym udostępnianie loginu oraz hasła.
 7. Indywidualne konto Użytkownika pozostaje aktywne przez cały czas obowiązywania subskrypcji. Zarejestrowany Użytkownik oraz Klient są uprawnieni do żądania usunięcia indywidualnego konta Użytkownika w dowolnym momencie. Dodatkowo Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania RDP o konieczności usunięcia indywidualnego konta Użytkownika w przypadku, gdy dany Zarejestrowany Użytkownik nie powinien mieć dłużej dostępu do Usług odpłatnych (np. w związku z zakończeniem współpracy z Klientem). RDP zobowiązuje się usunąć indywidualne konto Użytkownika w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania żądania. Za wszelkie szkody poniesione przez Klienta w związku z niepoinformowaniem RDP o konieczności usunięcia indywidualnego konta Użytkownika w odpowiednim terminie odpowiedzialny jest Klient.
 8. RDP może pozbawić Zarejestrowanego Użytkownika prawa do korzystania z Usług, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Portalu lub usług oferowanych w ramach Portalu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Zarejestrowanego Użytkownika niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
 1. podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. dopuścił się za pośrednictwem Portalu do naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Portalu,
 3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez RDP za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminu lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Portalu lub godzące w dobre imię RDP.

W takim wypadku Klient wyznaczy nową osobę, która będzie uprawniona do korzystania z przyznanego przez RDP stanowiska. Klient może również zrezygnować ze stanowiska.

 • ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, przyjętymi normami społecznymi i zwyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
 1. korzystania z Portalu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 2. niepodejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
 3. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
 4. korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla RDP, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
 5. niepodejmowania działań takich jak: korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie konta, w tym udostępnianie loginu oraz hasła Użytkownika innym osobom oraz niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł do kont innych Użytkowników,
 6. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych RDP, spółek z grupy kapitałowej RDP oraz innych podmiotów,
 7. niepodejmowania żadnych innych działań, które mogą przynieść szkodę RDP, Użytkownikom lub innym osobom.
 1. RDP informuje, że udostępniane na Portalu treści, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienia, są przedmiotem praw własności intelektualnej. Żadna ich część nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez wcześniejszej pisemnej zgody RDP lub osób uprawnionych. Korzystanie z treści udostępnianych na Portalu możliwe jest jedynie w granicach dozwolonego użytku przewidzianego odpowiednimi przepisami.
 2. Korzystanie z Portalu wiąże się z ryzykiem wynikającym z posługiwania się siecią teleinformatyczną. Przy korzystaniu z Portalu rekomendowane jest stosowanie ogólnych zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z sieci internetowej. W przypadku podejrzenia lub zidentyfikowania jakichkolwiek zagrożeń związanych z korzystaniem z Portalu należy niezwłocznie skontaktować się z RDP.

 • WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z PORTALU

Dostęp do Portalu i pełne wyświetlanie treści umieszczonych na Portalu możliwe jest wyłącznie dla Użytkowników dysponujących sprzętem spełniającym następujące wymagania techniczne:

 1. sprzęt komputerowy umożliwiający korzystanie z Internetu,
 2. dostęp do sieci Internet o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s,
 3. zainstalowana przeglądarka internetowa typu Internet Explorer 8.0 lub nowsza.
 4. Do wersji mobilnej telefon komórkowy z dostępem do internetu.

 • REKLAMACJE

Klient oraz Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji związanej z korzystaniem z Portalu i świadczonych za pośrednictwem Portalu usług. Reklamacje, zawierające w szczególności imię i nazwisko lub nazwę, adres poczty elektronicznej, przedmiot i uzasadnienie reklamacji oraz żądanie, należy składać drogą elektroniczną na adres: polska.diagnostics@roche.com. RDP dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres podany przez Klienta lub Użytkownika w reklamacji.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. RDP nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Portalu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
 3. RDP uprawniona jest do zmiany niniejszego Regulaminu, podyktowanej w szczególności względami technicznymi, prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia usług. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez RDP, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia nowej wersji Regulaminu na Portalu. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zobowiązany jest on poinformować o tym Roche w terminie 14 dni od daty poinformowania go o zmianie. Brak sprzeciwu w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie, uważa się za akceptację Regulaminu. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu jest jednoznaczny z wypowiedzeniem umowy oraz spowoduje usunięcie indywidualnego konta Użytkownika.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2022 roku.